Сервиз

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционни условия
• Гаранционният срок е указан в приемо-предавателния протокол и започва да тече от дата на фактурата за закупуване.
• Гаранцията на всички захранващи блокове, вентилатори и адаптери е 1 година.
• Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирма “Дейта Оптикс Болкънс ”, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.
• Гаранционното сервизиране се извършва до 1 месец от датата на получаването на устройството в сервиза на фирмата и попълване на сервизен протокол.
• Различни срокове за гаранционно сервизиране, време за реакция и/или замяна на дефектиралото устройство са възможни при допълнително договаряне между страните, съгласно действащите сервизни програми на “Дейта Оптикс Болкънс” към момента.
• Възможни са допълнителни продуктово-специфични условия за опаковка, окомплектоване, описание на проблемите и/или други изисквания, ако има такива от производителя.
• Ако дефектът на устройството е неотстраним в рамките на 5 работни дни от получаване на устройството в сервиза на фирмата, “ Дейта Оптикс Болкънс ” се ангажира да го подмени или да предостави функционалния му еквивалент за времето на ремонта в зависимост от наличността към момента.

2. Рекламации
• За рекламации се приемат устройства в адекватна транспортна опаковка, с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
• РС карти се приемат само със съединител.
• Рекламации се приемат с представен приемо-предавателен протокол и/или фактура за покупка.
• Повреди по време на транспортиране, неправилно съхранение или инсталация, неправилна експлоатация или колебания в ел. мрежа (токови удари), природни бедствия, механични удари или дефекти на устройства с изтекъл гаранционен срок се отстраняват за сметка на клиента по действащата тарифа на “ Дейта Оптикс Болкънс ”.

3. Инсталиране
• Преди инсталиране на устройството да се прочете внимателно упътването от производителя за инсталиране, транспорт и съхранение.
• Устройствата се инсталират на не по-малко от 15 см. разстояние от стена и на 1 метър от отоплителни уреди;
• В случай че устройството е включено в разклонител, то към разклонителя не трябва да се включват отоплителни уреди или други големи консуматори;
• При транспортиране, устройството трябва да престои в помещението, в което ще бъде инсталирано, не по-малко от 2 часа за темпериране;
• Върху вентилационните отвори на устройството не трябва да се поставят предмети, пречещи на охлаждането;

4. Изисквания към електрическата мрежа
• напрежение 220V ± 10% с честота 50Hz
• устройствата да се включват само в занулени контакти - тип ШУКО

5. Гаранцията отпада в случай на:
• Неправилна инсталация или неправилно включване в електрическата мрежа;
• Неизправност или големи колебания в електрическата, телефонната мрежа или в друга кабелна свързаност, експлоатация в условия на повишена влажност, температура, запрашеност, вибрации, природни бедствия, насекоми, механични удари и/или експлоатация в условия, различни от максималните стойности, определени от производителя.
• При неоторизирани поправки или изменения върху фактурата или приемо-предавателния протокол;
• Опит за отваряне и ремонт на устройството от страна на клиента от неоторизирани лица или фирми.

6. Продуктово специфични условия
• Allied Telesis
Стандартна гаранция 2 години, с възможност за разширение до 5 години за повечето продукти при регистрацията им на сайта на ATI до 30 дни след покупката!

6. Софтуер
• Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право и задължение на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупения софтуер не включва инсталация, освен ако не е указано изрично в договора.

 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ - MOXA

1. Гаранционни условия

• Гаранционният срок е указан в приемо-предавателния протокол и започва да тече от дата на фактурата за закупуване.
• Всички тестове и ремонти на рекламираните устройства се извършват в сервиза на фирма “Дейта Оптикс Болкънс ”, освен ако не е договорено друго. Транспортните разходи до и от сервиза са за сметка на клиента.
• За рекламации се приемат устройства в адекватна транспортна опаковка, с пълно описание на дефекта и условията на експлоатация.
• Гаранционното обслужване не включва поддръжка на софтуер. Право и задължение на клиента е да направи копия на предварително инсталираните програми. Допълнително закупения софтуер не включва инсталация, освен ако не е указано изрично в договора.
• Ремонтираните или подменени продукти са обезпечени за 90 дни от датата на поправката или подмяната или за остатъка от гаранционния срок на оригиналния продукт, което от двете е по-дълго.
• В случай на извън-гаранционен ремонт, Moxa ще предостави на клиента оферта за стойност на ремонта и за транспортни разходи, плюс начислена такса за инспекция на продукта, която клиентът се задължава да заплати независимо дали ще приеме офертата за ремонт.
• В случай на извън-гаранционен ремонт, клиентът заплаща транспорта в двете посоки. Ако не приеме офертата за ремонт, Моха може да унищожи продукта локално, ако клиентът не желае връщане.
• Процедурата за извън-гаранционен ремонт е валидна и за гаранционни продукти, на които не е призната гаранция поради неправилна експлоатация, неоторизирани модификации, променен или изтрит сериен номер, повреда от природни бедствия и аварии.

2. Гаранционни срокове


Забележка:
* Гаранционният срок за серията MPC-122-K е 1 година.
** Гаранционният срок за движещи се части на IP или Speed Dome Cameras е 1 година и включва следните елементи:
а. Вентилатори
б. Щори
° С. Обективи с увеличение (VP-1214MPIR, VP-3112MPIR и VP-3113MPIR остават с 5 години гаранция)
д. DC-Iris, P-Iris лещи
д. PAN, TILT и мотори / механизми на лещите
е. Плъзгащи се пръстени

*** Гаранцията за ioLogik W5340 Series, ioLogik E2214, ioLogik E1214, ioLogik E4200 и NA-4000 Series е 2 години.


Забележка:
* Продуктът е аксесоар, когато не носи името на марката Moxa. В този случай гаранциите са ограничени до гаранцията, предоставена от оригиналните производители. Примери за такива продукти и аксесоари са адаптери за захранване, solid-state твърди дискове, твърди дискове и кабели.
** Гаранционният срок за адаптери за захранване започва от датата на производство, отбелязана на етикета на устройството.
*** Петгодишният гаранционен срок за SFP Ethernet Modules се прилага за продукти, изпратени след 1 януари 2011 г. Гаранционният срок за продукти, изпратени преди 2011 г., е 3 години.